Now showing items 1-1 of 1

    Electrophoresis; kala-azar, Leishmania; leishmaniasis; Phlebotomus; promastigotes; proteins; surface proteins; taxonomy (1)